Home Accessories 고리
*M_201
*Size – one
*M_202
*Size – 10,15,20,25 mm
*M_203
*Size – 10,15,20,25 mm
*M_204
*Size – 15,18,20,25,32 mm
*M_205
*Size – 10,15,18,20,25,32 mm
*M_206
*Size – 10,15,20,25mm
*M_207
*Size – 10,15,18,20,32,38 mm
*M_208
*Size – 10,15,20,25,32,38 mm
*M_209
*Size – 10,15,18,20,25 mm
*M_210
*Size – 20,25,32,38 mm
*D_101
*Size – one
*용도 – 음료수 홀더
*D_102
*Size – one
*용도 – 음료수 홀더
*D_103
*Size – 20 mm
*용도 – 음료수 홀더
*D_104
*Size – 20 mm
*용도 – 음료수 홀더
*D_105
*Size – 20,25 mm
*용도 – 음료수 홀더
*D_106
*Size – 10 mm
*용도 – 음료수 홀더
*D_107
*Size – 20 mm
*용도 – 음료수 홀더
*D_108
*Size – 20 mm
*용도 – 음료수 홀더
*D_109
*Size – 20 mm
*용도 – 오프너
*D_110
*Size – 20,25 mm
*용도 – 오프너
* D_109,110을 제외한 음료수 홀더는 검정이 기본색상이며 색상 변경 시, 추가 금액이 발생됩니다.
*C_101
*Size – 40,50,60,70,80 mm
*C_102
*Size – 40,50,60,70,80 mm
*C_103
*Size – 50,60,80 mm
*C_104
*Size – 40,50,60,70,80 mm
*C_105
*Size – 40,50,60,70,80 mm
*C_106
*Size – 50,60,80 mm
*C_107
*Size – 40,60,80 mm
*C_108
*Size – 40,60,70 mm
*C_109
*Size – 50,60,80 mm
*C_110
*Size – one
* 기본은 실버이며, 색상 변경 시, 추가 금액이 발생됩니다.
*H_101
*Size – one
*H_102
*Size – one
*H_103
*Size – 10,15 mm
*H_104
*Size – 10,15 mm
*H_105
*Size – 10,15 mm
*H_106
*Size – 10,15,20 mm
*H_107
*Size – 10 mm
*H_108
*Size – 10 mm
*H_109
*Size – 20 mm
*H_110
*Size – 20 mm
* 기본은 검정색이며, 색상 변경 시, 추가 금액이 발생됩니다.
Product
 Accessories
 Service
 Portfolio
News&Notice
 Company
 사원증 목걸이
 전시회 목걸이
 음료수 목걸이
 오프너 목걸이
 핸드폰 목걸이
 캐리어 벨트
 애완견 목걸이
 등산고리
 키 체인 외
 집게
 고리
 안전고리
 연결고리
 기타
 케이스
 자사VS타사
 친환경(ECO)
 안전고리
 제작과정
 디자인참고서
 끈 스타일
 포트폴리오
 인쇄시안
 공지사항
 자료실
 이벤트
 회사소개
 찾아오시는길